ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Érintett!

Jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, továbbá, mint szolgáltatásunk, illetve szolgáltatásaink igénybe vevőjét a társaságnál folytatott, az Unió 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelő adatkezelési gyakorlatról.

Adatkezelési alapelveink különösen:

 • Az érintettek személyes adatainak jogszerű, átlátható és tisztességes kezelése.

 • Az érintettek személyes adatainak jól körülhatárolható, meghatározott célból történő kezelése az adatkezelés céljával össze nem egyeztethető adatkezelés tilalma.

 • Az adatkezelés megfelelőségére, szükségességére történő korlátozódás

 • Az adatkezelés pontossága, naprakészsége, a pontatlan adatok azonnali hatályú törlése

 • A személyes adatok tárolása során a cél eléréséig tartó azonosíthatóság

 • Megfelelő technikai felkészültség az adatbiztonság megtartása végett

Az adatkezelés Rendelet szerinti jogalapjai különösen:

 • Előzetes tájékoztatáson, és az Érintett önkéntes és egyértelmű hozzájárulásán alapuló, kizárólag a szükséges mértékig és célhoz kötötten történő adatgyűjtés, adatkezelés, adattárolás, adatfelhasználás

 • jogszabályi előírásokon alapuló kötelező, de tájékoztatáshoz kötött adatkezelés

 • Társaságunk, vagy harmadik személy jogos érdekére visszavezethető adatkezelés

Adatkezelő minden esetben:

NÉV: Baur Hajnalka

SZÉKHELY: 8418 Bakonyoszlop, Kossuth utca 53.

TELEPHELY: 8418 Bakonyoszlop, Kossuth utca 53.

ADÓSZÁM: 59790947-1-39

HONLAP: https://www.kiskucko-vendeghaz.hu/

E-MAIL CÍM: hajnalka.b@gmail.com

TELEFONSZÁM:

+36308530481

KÉPVISELŐ NEVE? Baur Hajnalka

Tájékoztatás a vállalkozás által kezelt ügyféladatokról

 • Ügyfélnek tekintendő Kiskuckó vendégház szolgáltatásait igénybe vevő minden személy (továbbiakban: Vendég).

 • A Vendég adatainak kezelése során a Vendégház üzemeltetőjének tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az üzemeltető megbízásában álló személyek ismerhetik meg, akiknek a munkaköri kötelezettségeik ellátása során az adatok kezelése elengedhetetlen.

 • A Vendégház szolgáltatásainak igénybevétele során az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a megfelelő színvonalú szolgáltatás nyújtásának biztosítása, illetve a kapcsolattartás.

 • Bizonyos esetekben a vendégek adatainak kezelése a Vendégház üzemeltetőjére vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt szükséges, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése.

 • Amennyiben az adatok kezelését és megőrzését jogszabály írja elő, úgy azokat az adatokat a Vendégház üzemeltetője az adott jogszabályban (így különösen az adójogi és számviteli törvényekben) foglalt ideig őrzi, majd azt követően gondoskodik az adatok törléséről.

Szobafoglalás:

 • A Vendégházban a szobafoglalás történhet személyesen, online, telefonon, vagy szálláshely-közvetítő weboldalon keresztül.

 • Szobafoglalás esetén Vendégházunk jellemzően az alábbi személyes adatokat kéri/kérheti a Vendégtől: név, cím, email cím, telefonszám, születési hely, idő, hitelkártya, vagy bankkártya száma, lejárati ideje, típusa, tulajdonosának neve, ellenőrző kódja. A szobafoglalás során megadott bank-, hitelkártya, illetve bankszámla adatokat a Vendégház üzemeltetője csak olyan mértékben és ideig használja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat a Vendégház üzemeltetőjének szerződéses banki partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank honlapjain tájékozódhat.

Adatkezelés jogi kötelezettség teljesítésével összefüggésben

 • A Társaság a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott jogi kötelezettségei teljesítésének jogalapján, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából, a vonatkozó jogszabályok felhatalmazása alapján jogosult és köteles mindaddig kezelni a Vendég alábbi adatait, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti. Az adatkezelés címzettje a Vendégház üzemeltetője, meghatalmazottja, segítő családtagja.

Kötelezően megadandó adatok minden vendég esetén:

 • családi és utónév

 • lakcím irányítószáma

 • tartózkodás kezdő, és utolsó napja

 • állampolgárság

 • születési hely, és idő

 • igazolvány megnevezése

 • okmány száma

 • Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás a fenti természetes személyazonosító adatokon kívül: úti okmány azonosító adata, szálláshely címe, szálláshely igénybevételének kezdő- és befejező időpontja, vízum, ill. tartózkodási engedély száma, beutazás időpontja és helye. Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Magyar állampolgár kivételével minden olyan személy, aki nem az Európai Gazdasági Térség tagállamának állampolgára, ideértve a hontalant is. Az EGT tagállamai: az Európai Unió tagállamai, Izland, Liechtenstein, Norvégia, és Svájc.

 • A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a vendéglátói szolgáltatás igénybevételének feltétele, az adatszolgáltatás elmaradása esetén a szállodának a vonatkozó jogszabályi előírásokból fakadóan nem áll módjában a szálláshely szolgáltatást biztosítani.

Adatkezelés szállásközvetítőn keresztül történő online foglalás esetén:

 • Szálláshely közvetítő weboldalon keresztül történő foglalás esetén a Vendégház üzemeltetője részére az ügyfél által a foglalás során megadott adatokat a szállásközvetítő weboldal üzemeltetője továbbítja elektronikus úton. Ezen adatok továbbításának feltételeire az igénybe vett szállásközvetítő cég adatkezelési gyakorlata tekintendő irányadónak. Az így megszerzett adatokat kizárólag a szállásfoglalás teljesítése, valamint a Vendéggel való kapcsolatfelvétel céljából használja fel. Ebben az esetben az adatkezelés az érintett kezdeményezésére történik, valamint az érintettel való szerződéskötéshez, illetve e szerződés előkészítéséhez szükséges. Az így kapott vendég adatokat az Adatkezelési Szabályzat ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 • A foglalással kapcsolatos gördülékeny ügyintézés végett a szállásközvetítő további információkat adhat meg a foglalás folyamatáról a Vendégház üzemeltetője részére. Ilyen információ magában foglalhatja a foglalás visszaigazolását igazoló dokumentumot is, a foglalási folyamat befejezettségének igazolása érdekében. Ilyen esetben az adatkezelés jogalapja a Vendégház üzemeltető jogos érdeke.

 • Minden egyéb olyan kérdésben, amely a szállásközvetítő adatkezelésével kapcsolatban felmerül, az igénybe vett szállásközvetítő adatkezelési szabályzata tekintendő irányadónak.

Adatbiztonsági intézkedések:

 • A Vendégház üzemeltető valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Info tv., érvényre juttatásához szükségesek.

 • Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

 • A személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyre vonatkozóan a munkavállalókat nyilatkoztatni kell.

 • Az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.

 • A Vendégház üzemeltetője az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 • A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

 3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

 4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

 5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

 6. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Tájékoztatás az érintett személy Rendelet szerinti jogairól

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

 • Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

 • Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

 • Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

 • Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 • Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

 • A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

 • Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:

  1. az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,

  2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),

  3. a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,

  4. jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,

  5. a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;

  6. adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

 • A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:

  1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

  2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

  3. az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

  4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

  5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

  6. az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 • Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

 • Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

 • Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell a 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról, és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

 • A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.

 • E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

4. Az érintett hozzáférési joga

 • Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

 • Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

 • Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 • Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

5. A helyesbítéshez való jog

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 • Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

 • Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

6. A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból,

Ide írhatsz...

Kiskuckó vendégház. 8418 Bakonyoszlop, Kossuth utca 53.                              06308530481
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!